XUNTA DE GALICIA: Consellería de Economía Emprego e Industria

Imprimir

2017:  SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL (TR352C): «APOIO Á ATENCIÓN INTEGRAL DOS MENORES RESIDENTES NO CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES»

DESCRICIÓN:

O centro “Lar A Mercé” tenta dar unha resposta específica ás necesidades particulares dos/as diferentes menores que precisan deste recurso de protección. Algunhas destas necesidades son comúns á totalidade da poboación de nenas/os e adolescentes (necesidades de carácter físico e biolóxico, necesidades cognitivas, emocionais, sociais e educativas –LO 1/1996 de Protección Xurídica do Menor) mais outras esixen dunha programación específica e individualizada, que teña en conta a historia familiar, psicosocial e sanitaria da/o nena/o e o seu momento evolutivo

OBXECTIVOS:

Traballar cos menores en prol da consecución dos principios socioeducativos, polo cal o centro debe ofrecer unha atención especializada e integral, equiparándoa o máximo posible ás condicións de vida nunha familia normalizada:

  • Atención Integral
  • Normalización.
  • Garantir a elección e accesos ás actividades e relacións sociais
  • Integracióncon
  • Individualización

nueva-imagen

ACTIVDADE DESENVOLVIDA CO APOIO FINACIERO DA UNIÓN EUROPEA

 


 

 

letrero-subvencion-2016

2016:  SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRATEN PERSOAS MOZAS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL. PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL (TR352C) :»PROGRAMA E ACCIONS DE MELLORA PARA A INTEGRACIÓN SOCIAL DE MENORES EN DESAMPARO OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL»

DESCRICIÓN:

Detectase que os usuarios (menores e familia) do centro de menores presentan graves carencias de habilidades e capacidades de integración social real e axeitada, no seu grupo de iguais externos o centro. Búscase a integración a través dun traballo minucioso e paulatino, cunha atención integral e indivudualizada á situación e características de cada menor. Sendo estos menores o vehículo para a integración das familias cando se produza a reagrupación familiar

OBXECTIVOS:

  • Accións de intervención para a integración social
  • Accións de organizacón e supervisión de actividades dos menores
  • Accións de entrenamento para a adquisición de habilidades de autonomía perosoal e social

nueva-imagen