XUNTA de GALICIA: Consellería de Politica Social

placa subvenión

2015: SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA ACTIVA POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO (TR352D): «PROGRAMA DE APOIO E REFORZO INDIVIDUALIZADO A MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS»


 

letrero-subvencion-2016

2016:  SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRATEN PERSOAS MOZAS PARA A REALIZACIÓN DE SERVIZOS DE INTERESE XERAL E SOCIAL. PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL (TR352C) :»PROGRAMA E ACCIONS DE MELLORA PARA A INTEGRACIÓN SOCIAL DE MENORES EN DESAMPARO OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL»

DESCRICIÓN:

Detectase que os usuarios (menores e familia) do centro de menores presentan graves carencias de habilidades e capacidades de integración social real e axeitada, no seu grupo de iguais externos o centro. Búscase a integración a través dun traballo minucioso e paulatino, cunha atención integral e indivudualizada á situación e características de cada menor. Sendo estos menores o vehículo para a integración das familias cando se produza a reagrupación familiar

OBXECTIVOS:

  • Accións de intervención para a integración social
  • Accións de organizacón e supervisión de actividades dos menores
  • Accións de entrenamento para a adquisición de habilidades de autonomía perosoal e social

ACTIVDADE DESENVOLVIDA CO APOIO FINACIERO DA UNIÓN EUROPEA